Đầu cos DTL

Sản phẩm: Đầu cos DTL

Mô tả: Đầu cosse DTL kích thước dây dẫn từ DTL-1-16 đến DTL-1-300 và DTL-2-16 đến DTL-2-500