Đầu cos SC

Sản phẩm: Đầu cos SC

Mô tả: Đầu cosse SC kích thước dây dẫn từ 1.5mm2 – 1000mm2, lỗ bulon từ 3-23