Đầu cos SC240

Sản phẩm: Đầu cos SC240

Chất liệu: Đồng ( CU) > 99%, bề mặt mã thiếc

Mô tả: Đầu cosse SC240, mã cosse các loại: SC240-6, SC240-8, SC240-10, SC240-12, SC240-14, SC240-16, SC240-18, SC240-20